89903000

SLIKKEPOTT INDUSTRI 2234. 50cm.

Stiv gummi. 50cm.