28615000

Sil reserve maskevidde 0,75 mm. 50 Pk.

Stativ:  https://www.sveda.no/Malerverkty/Epoxy/Stativ-for-sil--13---30-mm/g117.127i1156579